Poštovné zadarmo od 100EUR
Facebook novinky

Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim; v rámci prevádzkovania internetového obchodu "www.swim-store.sk".

 2. Predávajúcim je spoločnosť: Iveta Vachanová - TRANSMODELL, Potočná 11, 92101 Piešťany, IČO: 33998361, DIČ: 1032038942, register: Okresný úrad Piešťany, Č. živnostenského registra: 204-6632. Kupujúcim je návštevník internetových stránok na adrese www.swim-store.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu "www.swim-store.sk".

 3. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.swim-store.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese www.swim-store.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

 4. Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami.
   

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka odoslaná kupujúcim je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom.

 1. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky telefonicky, príp. e-mailom. V prípade, že kupujúci odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

 2. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného v ponuke " www.swim-store.sk" a následne v objednávke kupujúceho.

III. Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu.

 2. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Predajca nie je platcom DPH.

 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

 4. Tovar bude doručovaný ako doporučená zásielka, prípadne ako zásielka na dobierku. Dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou, a.s.. V prípade platby na dobierku bude kupujúcemu účtovaná suma za poštovné 2,50 Eur. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty, a.s.

 5. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

 6. Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  a) dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky.

IV. Záruka na tovar

 1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.

 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.

 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

V. Odstúpenie od objednávky

 1. Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

 2. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.
   
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom

VI. Reklamačný poriadok

 1. Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).  
   
 2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.  
 3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať
 4. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám kupujúceho. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.“
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:  

  a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
  b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru ,
  c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.
   
 6. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na reklamačnom protokole s priložením kopie dodacieho listu/faktúry na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 7. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VII. Záverečné ustanovenia 

 1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.  
 2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.  
 3. Tieto "Obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 20. augusta 2010.  
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Obchodných podmienok".  


 V Piešťanoch dňa 20. augusta 2010.