Poštovné zadarmo od 100EUR
Facebook novinky

Reklamačný poriadok

 

  • Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).  
  • Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
  • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať
  • Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám kupujúceho. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.“
  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru ,
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

  • Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na reklamačnom protokole s priložením kopie dodacieho listu/faktúry na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
  • Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. 
  •  
  •  
  •  

  Formulár pre vrátenie, výmenu, či reklamáciu tovaru

1.        Prosím, vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

  A)     Chcem tovar vymeniť

  Prajem si tovar vymeniť za.........................................................................................

  B)     Chem vrátiť tovar

  Požadujem vrátenie peňazí na číslo účtu IBAN.........................................................

 

2.        Prosím, uveďte dôvod vrátenia/výmeny tovaru:

  A)     Na obrázku vyzerá inak

  B)     Nesedí veľkosť

  C)     Nesvedčí mi

  D)     Nízka kvalita

  E)      Prijatý nesprávny tovar

  F)      Poškodený tovar

  G)     Bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru

     

3.        Ako zaslať tovar:

  Tovar je potrebné zaslať doporučene poštou na adresu:

  Iveta Vachanová – TRANSMODELL, Potočná 1523/11, 921 01 Piešťany

 

  Ostatné informácie ohľadom výmeny/vrátenia

  Na výmenu prijímame iba nepraný a nenosený tovar s pôvodnými štítkami